Politikat e Privatësisë

INFORMACION RRETH MENAXHIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE PËRMES KËRKESËS PËR INFORMACION

Kompania InterMedia, në rolin e Kontrolluesit të të Dhënave, jep njoftime për klientët që hynë në faqen e tyre të internetit https://bookersdesk.com/ ,lidhur me procesimin e të dhënave të tyre:

MBLEDHJA E TË DHËNAVE PERSONALE

BookersDesk do të trajtojë të dhënat vijuese, të dhëna drejtpërdrejtë nga subjekti i interesuar duke plotësuar formularët në faqen e internetit dhe/ose duke dërguar email:

  1.  Të dhënat e nevojshme për t'i rikontaktuar klientin (p.sh., emër, mbiemër, numër celular, adresë email)
  2.  Të dhënat që klienti ka ofruar për të shpjeguar më mirë kërkesat e tij të përfshira në mesazh, nëse ato mund të konsiderohen si të dhëna personale

MBLEDHJA E TË DHËNAVE

Mbledhja dhe procesimi i të dhënave personale janë të orientuara ekskluzivisht drejt menaxhimit të marrëdhënieve me klientin.Në veçanti, të dhënat do të trajtohen për qëllimet e mëposhtme:

  1.  Rikontaktimi i klientit sipas platformës të treguar nga ai dhe sigurimi i informacioneve mbi aktivitetet e BookersDesk, shërbimet ofruara dhe propozimet tregtare.
  2.   Aktivizimi i një llogarie test për të vlerësuar shërbimet e ofruara nga BookersDesk.

OFRIMI I TË DHËNAVE OPSIONALE DHE KONSENSUSI PËR TRAJTIMIN E TYRE - PASOJAT E RREFUZIMIT

Komunikimi i të dhënave të tyre tek BookersDesk duke plotësuar formularët ose duke dërguar email zhvillohet me vendim të lirë të klientit.

Të dhënat e shënuara si të detyrueshme në formular janë të nevojshme për të rikontaktuar klientin dhe ofruar përgjigje lidhur me nevojat e tij. Nëse këto informacione nuk jepen, formulari nuk do të dërgohet te BookersDesk.Nëse klienti kontakton përmes emailit, ai është i lirë të komunikojë informacione dhe të dhëna që i vlerëson më të përshtatshme; nëse nuk jep detajet e kontaktit, BookersDesk do të përdorë adresën email të dërguesit për këtë qëllim.

KOMUNIKIMI DHE SHPËRNDARJA E TË DHËNAVE

Për qëllime të ofrimit të informacionit ose një kuote, të dhënat e ofruara nga klientët do të trajtohen nga personeli i specializuar i BookersDesk në fushën e veprimtarisë tregtare. Në çdo rast, të dhënat nuk do të shpërndahen në asnjë mënyrë tek palët e treta.

METODA E RUAJTJES, KOHA DHE TRAJTIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat e arkivuara do të mbahen për një periudhë prej një viti nga BookersDesk, pas së cilës ato do të fshihen. Të dhënat nuk do të procesohen përmes proceseve automatike vendimmarrëse. Të dhënat kurrë nuk do të eksportohen jashtë European Economic Area. Të dhënat nuk do të procesohen përmes proceseve automatike, përveç proceseve të lidhura me anonimizimin/masën e fshirjes së të dhënave, të cilat aktivizohen periodikisht dhe mbulojnë të dhënat që kanë karakteristika të caktuara. Përfundimi i trajtimit do të rezultojë në fshirjen e të dhënave të ruajtura në format elektronik.

TE DREJTAT E SUBJEKTIT TË TE DHENAVE

  1.  Kandidatët kanë të drejtë të kërkojnë nga BookersDesk në çdo kohë qasjen në të dhënave të tyre personale, t’i korrigjojnë, t’i fshijnë ose të kundërshtojnë procesimin e tyre.
  2.   Kërkesat mund të drejtohen te BookersDesk përmes formularit të përshtatshëm të kontaktit.

Në çdo rast, kandidatët kanë gjithmonë të drejtën të depozitojnë një ankesë tek autoriteti kompetent mbikqyrës, nëse ata e konsiderojnë se procesimi i të dhënave të tyre është kundër ligjit në fuqi.

KONTROLLUESI I TË DHËNAVE DHE PËRPUNUESI I TË DHËNAVE

Kontrolluesi i të Dhënave është BookersDesk & Përpunuesi i të Dhënave është BookersDesk.

Cookies Consent

Ne përdorim cookie për të përmirësuar përvojën tuaj në faqen tonë të internetit. Duke shfletuar këtë faqe interneti, ju pranoni përdorimin tonë të cookies. Më shumë...